Система візуалізації подій мережі

Система візуалізації подій мережі призначена для консолідації і обробки інформації про роботу обладнання мережі оператора мобільного зв'язку. Перевага системи складається в формуванні візуальної картини стану роботи обладнання в режимі реального часу. Система застосовується в центрах управління і моніторингу якості роботи мережі оператора.

Система надає можливість:

 • реєстрації, редагування і перегляду подій, що надходять від різних об'єктів мережі;
 • формування, узгодження і обробки заявок на планові роботи в мережі;
 • централізованого зберігання переліку обладнання мережі (від рівня комутаторів до рівня антен базових станцій) з класифікацією по видах, типах і виробниках;
 • доступу співробітників головного і регіональних управлінь до єдиної бази даних обладнання і подій мережі;
 • візуалізації розміщення обладнання мережі на карті країни і на картах великих міст;
 • візуалізації подій мережі на карті країни і на картах великих міст;
 • формування різноманітної статистики по простоях обладнання (включаючи побудову тематичних карт);
 • настроювання і застосування ключових показників ефективності (KPI) для моніторингу роботи обладнання мережі;
 • формування і зберігання звітів про події мережі, планових і аварійно-відбудовних роботах;
 • виводу інформації на відеостіну.

В якості програмного забезпечення користувачі використовують інтернет браузер.

Система призначена для підтримки двох бізнес-процесів експлуатації мережі:

 1. Опис інфраструктури мережі, картографічна візуалізація інфраструктури та зміст цього опису в актуальному стані;
 2. Контроль подій, що відбуваються в мережі, картографічна візуалізація, управління усуненням проблемних ситуацій та виконанням планових робіт в мережі.

Система дозволяє використовувати відеостіну для виводу інформації, у тому числі зображення всіх електронних карт з потрібним рівнем масштабування. Зображення карт налаштовуються за допомогою картографічного інтерфейсу.

Реєстрація проблемних ситуацій

Введення проблемних ситуацій до системи здійснюється напівавтоматично або вручну.

Напівавтоматичне введення

Обладнання мережі з різною періодичністю формує звіти про свій поточний стан. Звіти надходять на сервер обчислень для обробки. На підставі отриманих даних розраховуються ключові показники ефективності (KPI) роботи обладнання. Якщо значення одного або декількох показників не відповідають наперед встановленим критеріям якісної роботи обладнання – користувач одержує попередження про ймовірне виникнення проблемної ситуації із пропозицією її реєстрації.

Введення вручну

Користувачу надана можливість вводу, редагування, видалення проблемних ситуацій по всіх об'єктах мережі. У ході реєстрації вказується час події, дані мережі, обладнання, на якому відбулася подія, площадка, ініціали відповідального, причина, час початку і закінчення простою та інші параметри.

Вибір об'єкта для реєстрації події

Довідник об'єктів мережі
При реєстрації події необхідно вибрати обладнання, на якому ця подія відбулася. Вибір здійснюється з довідника об'єктів мережі. Довідник має зручний графічний інтерфейс з можливістю пошуку по коду обладнання, по площадці, по материнському обладнанню і ін.

Реєстрація події

Введення нової події
При введенні події вказується обладнання, базові станції, відповідальний фахівець, причини виникнення ситуації, дата і час початку простою і інша інформація.
 

Реєстрація планових робіт

Система дозволяє розміщувати, вести облік і узгоджувати заявки на виконання планових робіт з обслуговування обладнання мережі.

Для оформлення заявки на планові роботи користувач заповнює відповідну форму. В заявці зазначається обладнання, вид робіт, автор заявки, відповідальний фахівець і інше.

Якщо заявка вимагає узгодження – в ній вказуються співробітники для узгодження заявки. Після оформлення заявки всі зазначені в ній співробітники одержують повідомлення про надходження заявки. Заявки узгоджуються в центральному або в регіональних управліннях.

Затверджені заявки переходять до переліку незавершених планових робіт. В процесі виконання відслідковуються терміни і якість робіт. По завершенню планових робіт відбувається закриття заявки. Планові роботи можна скасовувати або переносити. Завершені планові роботи включаються до щоденного звіту.

Заявка на планові роботи

Складання заявки
При роботі з заявкою користувач обирає вид планових робіт, вказує обладнання, місце його розташування і час виконання робіт.
Приєднання файлу з описом робіт
Існує можливість приєднання файлів з докладним описом необхідних робіт або з іншими даними.
 

Візуалізація інформації на карті

Важливість візуалізації

Прийняття правильних управлінських рішень можливе лише на основі правильної інтерпретації даних, що іноді важко зробити, не маючи їх наочного графічного подання. При відстеженні стану великої кількості пристроїв, надзвичайно важливою і ефективною функцією системи моніторингу стає функція візуалізації поточного стану мережі. Візуалізація забезпечує можливість раннього виявлення проблем і тим самим дає можливість одразу ж виключити ряд неефективних дій з їх усунення.

Користувачі мають доступ до:

 • легко інтерпретованій візуально наданій інформації про поточний стан мережі, а також про поточні і завершені роботи;
 • тематичних карт країни і великих населених пунктів з розташованими об'єктами мережі і інформацією про них;
 • інформаційних матеріалів для презентацій, переговорів, аналізу потреб і оцінки ефективності маркетингових дій.

Розміщення об'єктів мережі

Об'єктна карта
На об'єктній карті відображене розміщення обладнання мережі (від рівня комутаторів до рівня антен базових станцій) на електронних картах країни і населених пунктів.
 

Моніторинг ситуації

Відображення проблемних ситуацій
При переході до моніторингу ситуації в режимі реального часу на карті відображаються всі існуючі проблемні ситуації.
По кожній ситуації означено місце її виникнення і категорія складності.
 

Проблемні ситуації на об'єктах мережі

Проблемні ситуації по виду обладнання
Існує можливість перегляду проблемних ситуацій і категорій їх складності в розрізі окремо взятого виду обладнання.
 

Кількість проблемних ситуацій за період

Звіт про кількість подій в регіонах
За будь-який період часу доступний графічний звіт з даними про кількість проблемних ситуацій по кожному регіональному управлінню.
 

Основні причини простоїв обладнання

Звіт про кількість простоїв
За будь-який період часу доступний графічний звіт з даними про кількість простоїв обладнання із зазначенням причин по кожному регіональному управлінню.
 

Ключові показники ефективності (KPI)

Для визначення ефективності роботи обладнання мережі використовуються ключові показники ефективності роботи (англ. KPI).

Система дозволяє:

 • створювати, зберігати і редагувати списки KPI по виробниках і типах обладнання;
 • формувати сполучення KPI з метою опису проблемної ситуації;
 • використовувати укрупнення KPI при роботі з даними, отриманими від обладнання.

Робота з KPI

Настроювання KPI
Редагування KPI, їхніх сполучень і укрупнень виконується користувачами системи. Обробка KPI здійснюється за допомогою збережених процедур. Існує можливість перевірки синтаксису створюваних процедур.
 

Робота з укрупненнями KPI

Створення укрупнень KPI
Укрупнення KPI відбувається шляхом їхнього об'єднання до групи. Агреговані показники являють собою узагальнені проблемні ситуації, що поєднують в одному загальному показнику багато часткових. Укрупнення здійснюється за допомогою підсумовування, групування або інших способів зведення часткових показників до узагальнених.
 

Бібліотека звітів

Користувачам системи надана можливість створення звітів про виникнення проблемних ситуацій та хід їхньої ліквідації. Звіти створюються за обраний період часу і зберігаються в бібліотеці звітів. Доступ до бібліотеки звітів контролюється адміністратором системи.

Існуючі види звітів:

 • щоденний;
 • за вихідні або за обраний період часу;
 • за тиждень.